Przyjęcia

Image
Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu przysługuje osobom  pełnoletnim wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych miejscu zamieszkania.
Osoba taka powinna być skierowana do domu pomocy społecznej zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania chyba, że zaistnieją uzasadnione okoliczności i osoba zainteresowana wyrazi zgodę na umieszczenie w placówce położonej dalej.
Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego.
Warunkiem skierowania do domu pomocy jest pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej. Wniosek taki może też zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej. W szczególnych przypadkach o umieszczeniu w domu pomocy społecznej może zadecydować sąd rodzinny bez zgody osoby kierowanej.
Niezbędna dokumentacja przygotowana jest przez właściwy ośrodek pomocy społecznej (wywiad rodzinny, opinie dotyczące stopnia sprawności fizycznej i psychicznej, decyzję organu emerytalno-rentowego lub ośrodka pomocy ustalającego wysokość otrzymywanego świadczenia).
Image