Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu przysługuje osobom  pełnoletnim wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych miejscu zamieszkania.

Osoba taka powinna być skierowana do domu pomocy społecznej zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania chyba, że zaistnieją uzasadnione okoliczności i osoba zainteresowana wyrazi zgodę na umieszczenie w placówce położonej dalej.

Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego.

Warunkiem skierowania do domu pomocy jest pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej. Wniosek taki może też zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej. W szczególnych przypadkach o umieszczeniu w domu pomocy społecznej może zadecydować sąd rodzinny bez zgody osoby kierowanej.

Niezbędna dokumentacja przygotowana jest przez właściwy ośrodek pomocy społecznej (wywiad rodzinny, opinie dotyczące stopnia sprawności fizycznej i psychicznej, decyzję organu emerytalno-rentowego lub ośrodka pomocy ustalającego wysokość otrzymywanego świadczenia).

 

Odpłatność

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego koszty utrzymania. Koszt ten jest ustalany przez Starostę Legnickiego i publikowany w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym do 31 marca każdego roku. Obecnie od 1 stycznia 2020r. koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu wynosi 4.228,46 złotych.
Zobowiązani do ponoszenia odpłatności są w kolejności:

  • mieszkaniec domu w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu,
  • osoby zobowiązane do alimentacji: małżonek, zstępni przed wstępnymi, w drodze umowy między zobowiązanymi, a kierownikiem ośrodka pomocy społecznej,
  • gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości stanowiącą różnicę między średnim kosztem utrzymania w placówce, a opłatami wnoszonymi przez osoby wyżej wymienione.

 

Osoby zobowiązane do odpłatności mogą być częściowo lub całkowicie zwalniane z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeśli występują uzasadnione okoliczności np. długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie inne zdarzenia losowe.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do placówki.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania. W przypadku posiadania wolnego miejsca dyrektor domu powiadamia pisemnie osobę oczekującą o terminie przyjęcia.