Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom pełną opiekę całodobową, a w jej ramach świadczy usługi w zakresie potrzeb:

  • bytowych tj. mieszkanie, wyżywienie, utrzymanie czystości.
  • opiekuńczych tj. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i załatwianiu spraw osobistych.
  • wspomagających tj. podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej, aktywizowanie, usamodzielnianie, informowanie mieszkańców o ich prawach i obowiązkach.

W Domu funkcjonuje 6 zespołów terapeutyczno-opiekuńczych o zbliżonej liczbie mieszkańców. W poszczególnych zespołach realizowane są następujące zadania:

  • dbałość o stan zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i porad specjalistów;
  • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, troska o szacunek, godność i intymność;
  • nawiązanie i utrzymanie kontaktów z rodzinami mieszkańców
  • umożliwienie korzystania z wszelkich form terapii na zespole mieszkalnym i poza nim;
  • wspomaganie mieszkańców w wykonywaniu czynności dnia codziennego, uczenie tych czynności, poprawa zdolności do wykonywania czynności samoobsługowych;
  • umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturowych.

Pracownie

Proponując mieszkańcom Domu różne formy terapeutyczne kierujemy się ich sprawnością psycho-fizyczną oraz ich potrzebami w tym zakresie. Uwzględniając powyższe utworzyliśmy szereg pracowni, których liczba systematyczne wzrasta. Największym zainteresowaniem cieszą się: pracownia muzyczna z teatrem, pracownia plastyczna, pracownia dydaktyczna, pracownia rękodzieła artystycznego z wytwórstwem zabawek, pracownia terapii kontaktowej ze zwierzętami, pracownia ceramiczna, pracownia stolarska, sala doświadczania świata oraz zajęcia sportowe. Osiągnięcia uzyskane w pracowniach pozwalają mieszkańcom zaistnieć na wystawach, konkursach olimpiadach dając satysfakcję z wykonywanej pracy, poczucie dużej wartości i jej sensu. Odrębną formą terapeutyczną są wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne wycieczki, wyjazdy krajoznawcze rekreacyjne oraz zagraniczne. W przygotowaniu w Domu jest jeszcze jedna nowa pracownia gospodarstwa domowego.

Ideą przewodnią naszych programów terapeutycznych opiekuńczych wychowawczych są zasady normalizacji życia osób niepełnosprawnych przeniesione w warunki domu pomocy społecznej uwzględniające pory dnia, tygodnia, roku, czas na pracę i odpoczynek, prawo do podejmowania samodzielnych decyzji wszystkich wiele innych.

We wszystkich zespołach terapeutyczno-opiekuńczych działają łącznie 38 grup liczące od 10 do 16 osób, którymi opiekują się wybrani opiekunowie – wychowawcy. Każdy z mieszkańców ma możliwość wyboru z grona pracowników opiekuna pierwszego kontaktu. Ma też opracowany indywidualny plan wsparcia. Życie w małych rodzinach daje mieszkańcom możliwość lepszego komunikowania się i wzajemnego respektowania potrzeb.

Kadra

Realizacja programów terapeutycznych i wychowawczych jest możliwa dzięki zatrudnieniu wykształconej i doświadczonej kadry. W zespołach pracują: pracownicy socjalni, pedagodzy,pielęgniarki, terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuci, opiekunowie i personel pomocniczy. Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na kierunkach związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Dzięki temu możemy świadczyć usługi na wysokim standardzie.Usługi pielęgniarskie świadczone są także mieszkańcom przez pielęgniarki kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a opiekę lekarską zapewnia naszym mieszkańcom Gminny Ośrodek Zdrowia w Legnickim Polu.