Portfolio

/Portfolio/

Dom Pomocy Społecznej Legnickie Pole

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

Klauzula Informacyjna

Administratorem Danych Osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej z siedzibą  ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole.

Cele, podstawa i zakres  przetwarzania danych:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej
w Legnickim Polu
są bezpośrednio właściwe przepisy RODO pozostające w związku
z przepisami prawa krajowego, a w szczególności ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych oraz aktów wykonawczych do ustaw.

Udostępnianie i przekazywanie danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom
i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie danych osobowych.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny      i nie będą profilowane. Nie będą  przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie przez Państwo  danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

W przypadku gdy jesteście Państwo mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej
Legnickim Polu Państwa wizerunek i dane osobowe mogą być umieszczane na stronie internetowej Domu: dpslp.org.pl oraz na Facebooku w celu promocji działań i osiągnięć mieszkańców.

Wizerunek i dane osobowe mieszkańców przetwarzane są na podstawie dobrowolnej pisemnej Państwa zgody jako mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu lub zgody opiekuna prawnego.

Uprawnienia:

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo da jej cofnięcia. Prawa te mogą być ograniczone przepisami Unii Europejskiej lub przepisami krajowymi.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli stwierdzicie Państwo z naszej strony naruszenia w zakresie ochrony Państwa danych

Zapewniamy, że poprzez stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników, odpowiednie zabezpieczenie techniczne dochowamy należytej staranności aby administrowane przez nas dane były odpowiednio przetwarzane i chronione.

Do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Anna Wojsznis  powołany w celu nadzorowania sfery przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem: anna.wojsznis.iod@gmail.com oraz  nr tel. 507 030 138.